Τμήμα ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Το Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων & Φυτοφαρμακευτικής (ΤΕΓΦ&Φ) αποτελεί μια δεξαμενή γνώσης και εξειδίκευσης σε όλα τα αντικείμενα και επιστημονικά θέματα γύρω από τα γεωργικά φάρμακα (φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα) και τη ζιζανιολογία, η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται και αναπτύσσεται από το 1977, έτος ιδρύσεώς του Τμήματος, έως και σήμερα. Κύριο αντικείμενο του ΤΕΓΦ&Φ είναι ο Έλεγχος, η Έρευνα και η Αξιολόγηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φπ) και των βιοκτόνων προϊόντων (βπ) όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα και στην ασφάλειά τους για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον. Μετά από τη συγχώνευση του Τμήματος Ζιζανιολογίας στο ΤΕΓΦ&Φ, ένας από τους κύριους ερευνητικούς στόχους του Τμήματος είναι η ανάπτυξη και ο εμπλουτισμός της γνώσης και της τεχνολογίας σχετικά με την επιτυχή διαχείριση των ζιζανίων στις καλλιέργειες ανά την Ελλάδα. Οι δραστηριότητες αυτές απορρέουν από τον θεσμικό ρόλο του ΤΕΓΦ&Φ ως φορέα αξιολόγησης των γεωργικών φαρμάκων προκειμένου να λάβουν άδεια κυκλοφορίας σε Εθνικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο ΤΕΓΦ&Φ πραγματοποιείται, επίσης, μια σειρά από ελέγχους που αφορούν στη χρήση των φπ μετά την κυκλοφορία τους στην αγορά. Οι κυριότερες από αυτές είναι η παρακολούθηση υπολειμμάτων σε γεωργικά προϊόντα και ο έλεγχος ποιότητας κυκλοφορούντων φπ.     
Η συνεχής και αμφίδρομη μεταφορά επιστημονικών πορισμάτων, ιδεών και εμπειριών μεταξύ της έρευνας, της επιστημονικής αξιολόγησης/έγκρισης των φπ και της γεωργικής πράξης προσδίδει μοναδικότητα και δυναμική στο έργο του ΤΕΓΦ&Φ που είναι εστιασμένο στη διασφάλιση της αποτελεσματικής και ορθής χρήσης προϊόντων και μέσων φυτοπροστασίας με κανόνες και κριτήρια που διέπονται από τη σύγχρονη αντίληψη της αειφόρου γεωργίας και των συστημάτων παραγωγής χαμηλών εισροών. Αυτό επιτυγχάνεται με τη στενή συνεργασία όλων των επιστημονικών ειδικοτήτων και τη συνεχή και απρόσκοπτη ροή επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας μεταξύ έρευνας και πρακτικής εφαρμογής.
Σήμερα, εκτός από την εντεταλμένη επιστημονική εργασία που πραγματοποιεί το ΤΕΓΦ&Φ, υλοποιεί και έναν σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν κυρίως σε θέματα ασφάλειας του ανθρώπου, του περιβάλλοντος και των τροφίμων, διατήρησης της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος, ελαχιστοποίησης των κινδύνων για το χρήστη των φπ και αειφόρου και ασφαλούς χρήσης τους.    
Επίσης, διοργανώνει και συμμετέχει σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης που περιλαμβάνουν πρακτική εξάσκηση φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ, εκπόνηση πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, καθώς και κατάρτιση αγροτών και γεωπόνων.
Το επιστημονικό δυναμικό του ΤΕΓΦ&Φ έχει σημαντική δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο με τη συμμετοχή του σε επιστημονικές ομάδες διεθνών φορέων και συνεργασίες με ερευνητικούς  και Ακαδημαϊκούς φορείς του εξωτερικού.      
Από το 2002 τα Εργαστήρια Υπολειμμάτων, Χημικού και Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων,  ξεκίνησαν να εφαρμόζουν Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά τις πειραματικές τους δοκιμές και σήμερα είναι πιστοποιημένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) κατά ISO 17025:2005 για τη διενέργεια μιας σειράς  πειραματικών δοκιμών.

 

Προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων & Φυτοφαρμακευτικής: Δρ Κωνσταντίνος Σ. Λιαπής, Ερευνητής A
__________________________
Γεώργιος Δ. Ζημχερής, MSc, Τεχνολόγος Γεωπονίας

Κορνηλία-Άννα Χαρτζάλα, ΠΕ Διοικητικός
Εμμανουήλ Κ. Πανουσάκης, Τεχνολόγος Γεωπονίας

To ΤΕΓΦ&Φ αποτελείται από πέντε εργαστήρια:

Εργαστήριο Βιολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων,
Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων,
Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων
,
Εργαστήριο Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων,
Εργαστήριο Ζιζανιολογίας


Τελευταία ενημέρωση: 10/9/2020