Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Αναλύσεις προσδιορισμού υπολειμμάτων φπ με τις τεχνικές υγρής και αέριας χρωματογραφίας συνδυασμένης με φασματομετρία μαζών τριπλού τετραπόλου, υγρής χρωματογραφίας συνδυασμένης με φασματομετρία μαζών  αναλυτή πτήσης ιόντων και αέριας χρωματογραφίας σε:
  • Τρόφιμα όλων των κατηγοριών (πρωτογενούς παραγωγής και επεξεργασμένα),
  • Παιδικές τροφές,
  • Ζωοτροφές και
  • Ύδατα (πόσιμα, αρδευτικά, υπόγεια)
  • Κενά πλαστικά συσκευασίας φπ

Τελευταία ενημέρωση: 30/11/2023