ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση του φυτικού πλούτου – PlantUp» με Κωδικό ΟΠΣ 5002803 στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση του φυτικού πλούτου – PlantUp» με Κωδικό ΟΠΣ 5002803 στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

< Επιστροφη

Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2021